Vyhláška o povinném větrání škol: co čeká jejich zřizovatele?

V roce 2023 předložilo Ministerstvo životního prostředí návrh vyhlášky o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých a dětských skupin. Co to pro školy a další zařízení bude znamenat z hlediska větrání vnitřních prostorů?
Školní třídy – mnoho lidí na malém prostoru 

Monitoring koncentrace oxidu uhličitého (CO2) ve vnitřním prostředí je zásadní pro zdraví a pohodu lidí, kteří tam pobývají. Koncentrace CO2 je velmi dobrým indikátorem vydýchaného (znečištěného) vzduchu, protože pokud se vzduch vydýchává, tak kromě samotného CO2 stoupají podobně i další znečišťující látky ve vzduchu, uvolňované dechem a i potem – díky metabolické činnosti lidského organizmu. Jsou to tzv. těkavé organické látky – VOC (z anglického Volatile Organic Compounds). CO2 se na rozdíl od tisíců druhů VOC velmi snadno a přesně měří.

Odpovídající větrání pak velmi napomůže pocitu pohodlí pro žáky i učitele a zamezí nežádoucím projevům vydýchaného vzduchu jako jsou snížená schopnost koncentrace, únava, ospalost, bolesti hlavy i nevolnost nebo až závratě.
Větrání okny je zpravidla nedostatečné a i nevhodné 

Přirozené větrání okny není obvykle dostatečně účinné, a navíc často kvůli hluku či nízké kvalitě venkovního vzduchu není ani vhodné a není výhodné ani energeticky. Bohužel při rekonstrukci školních budov často došlo k tomu, že se zdi obložily tepelně izolačním materiálem a vyměnila se stará okna za nová a tím došlo k podstatnému utěsnění obálky budovy. Tím se značně zhoršila kvalita vnitřního prostředí, což je patrné i z našich měření, kdy koncentrace CO2 v noci nebo přes víkend klesá daleko pomaleji než před rekonstrukcí, tedy přirozená infiltrace venkovního vzduchu je výrazně omezena.

Přirozené větrání okny je efektivní pouze u místností s malým počtem osob nebo u místností s občasným využitím (např. učebny ZUŠ, kabinety apod.). Větráním okny v klasických třídách není možné splnit požadavky na kvalitní vnitřní prostředí a na snížení energetické náročnosti budovy. Viz tabulka níže.


Tabulka množství přiváděného venkovního vzduchu v učebnách a tělocvičnách a množství odváděného vzduchu v šatnách a hygienických zařízeních

TYP PROSTORU

PŘIVÁDĚNÝ VENKONVÍ VZDUCH (m3.hod-1)

ODVÁDĚNÝ VZDUCH (m3.hod-1)

Učebny 20 na 1 dítě/žáka
Tělocvičny 20 na 1 dítě/žáka
Šatny 20 na 1 dítě/žáka
Umývárny 30 na 1 umyvadlo
Sprchy 150-200 na 1 sprchu
Záchody 50 na 1 kabinu, 25 na 1 pisoár

Požadavky pro školní třídy

Vyhláška č. 410/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů požaduje množství přiváděného venkovního vzduchu do učeben 20 až 30 m3/h na žáka. Dále v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, nesmí koncentrace CO2 v pobytových prostorách překročit hodnotu 1 500 ppm (= Parts Per Million – částí z milionu). Viz Škála koncentrace CO2.

Jak je to s ostatními prostory školy?

Kabinety, sborovny nebo třeba tělocvičny je možné stále větrat okny. Prostory jako jsou toalety nebo umývárny je pak vhodné větrat pomocí větracích jednotek řízených čidly kvality vzduchu.
Nepříznivá zjištění z měření ve školních třídách

Prováděli jsme a provádíme monitoring koncentrace CO2 v mnoha třídách ať už v základních či středních školách po celé ČR. Z našich měření vyšel poměrně jednoduchý závěr: koncentrace CO2 ve třídách stoupne v drtivé většině případů na nepřijatelnou hodnotu už během první vyučovací hodiny (někdy i po první půl hodině vyučování) hned v pondělí ráno. A to třeba až na hodnoty 4 000 až 5 000 ppm, což je již opravdu velmi vydýchaný vzduch s nepříjemnými odéry a zápachy, mající pak negativní dopad na pobývající osoby.
Monitoring a regulace dle koncentrace CO2

S ohledem na dosažení co největších úspor za energie potřebné na větrání a vytápění je nutné efektivně řídit větrací systém na základě koncentrace CO2 ve větraném prostoru.

Kvalita vzduchu ve třídách se má dle vyhlášky kontrolovat dle hodnoty koncentrace oxidu uhličitého. Pro tyto účely jsme připravili speciální školní čidlo.

ŠKOLNÍ ČIDLO

Školní čidlo NLII-EDUCA opticky i akusticky upozorní na vysokou koncentraci oxidu uhličitého (CO2) ve vzduchu, a tedy na potřebu větrat bez toho, aby výrazně narušovalo výuku. Čidlo je vybaveno pokročilým optickým systémem monitoringu CO2 a zároveň má i výstupy pro automatické, efektivní řízení větracích systémů.

Tedy v první fázi slouží čidlo pro monitoring kvality vnitřního vzduchu ve třídách a do budoucna i pro efektivní řízení větrání. Pro některé případy či jako hybridní řešení je k dispozici i funkce řízení otevírání oken nebo světlíků tam, kde je to vhodné.
Přečtěte si: Čistý vzduchu jako základ pro efektivní výuku ve třídách

PŘEČTĚTE SI CELÝ ČLÁNEK
Kontaktujte nás

  Registrujte se k newsletteru zde
  „Měříme, na čem záleží“

  Pardubická 177
  537 01 Chrudim
  Czech Republic

  obchod@protronix.cz +420 722 931 799 +420 469 625 190 IČ 25962264 DIČ CZ25962264

  © Protronix s.r.o. 2024