PMx – poletavé částice

Je to akronym (první písmena z víceslovného názvu) z anglického označení Particulate Matters. PM je směsice pevných částic jemných aerosolů rozptýlených ve vzduchu. Označují se písmeny PMx, kde x udává maximální průměr sledovaných částic v mikrometrech.

Zdroje PM

Obecně vznikají v procesu spalování.

Mezi přírodní zdroje patří požáry a sopečná činnost.

  • Pevné částice
    • obvykle je tvoří prach, saze a kouř
    • Vznikají při spalování biomasy, jsou uvolňovány z doutnajícího ohně, ze spalovacích motorů, průmyslových podniků, elektráren, spaloven, z povrchových dolů, vznikají při zemědělské činnosti
  • Aerosol
    • tvoří různé  chemikálie, kterých mohou být až stovky druhů v závislost na aktuálních meteorologických podmínkách, složení atmosféry a převažujících zdrojích emisí v dané oblasti.
    • Můžeme je rozdělit na primární aerosoly , které jsou uvolňovány přímo do atmosféry a pak na sekundární aerosoly, které vznikají na základě chemických reakcí mezi oxidy síry a oxidy dusíku přítomnými v atmosféře za přítomnosti slunečního záření a dalších chemikálií v atmosféře.

Velikosti měřených PM

PM10

= polétavé částice s průměrem 10 µm (mikrometrů) a méně.

PM2.5

= poletavé částice tvořené jak pevnými částicemi tak i aerosolem (jemné kapičky různých chemikálií ) o velikosti 2.5 µm a méně. Je to taková typická trochu nažloutlá smogová mlha viditelná ve velkých městech za smogové situace

*Zajímavost: Lidský vlas má v průměru 70 µm, tedy částice PM2.5 je zhruba 30x menší.

Níže je uveden obrázek ukazující poměrné velikosti částic: