Radon

Radon je bezbarvý radioaktivní plyn bez chuti a zápachu, vznikající při rozpadu uranu. Může se nacházet v podloží budov popřípadě v některých stavebních materiálech budov. Je to plyn těžší než vzduch a má tedy snahu se shromažďovat při zemi. Má tendenci pronikat z podzemí do vnitřních prostorů budov a je na základě vědeckých průzkumů brán jako velmi vážný karcinogen, tedy představuje velmi rizikový faktor pro zdraví člověka.

V čem se radon měří?

Jednotkou radonu je Becquerel (Bq) – jednotka používaná pro vyjadřování radioaktivity. Vztahuje se k množství záření, které se uvolňuje při rozpadu radioaktivních materiálů, jako je například Uran, kdy při rozpadu nestabilního atomu dojde k uvolnění energie radioaktivního záření. Becquerel vyjadřuje jeden radioaktivní rozpad za jednu sekundu.

Bq/m3

V těchto jednotkách se vyjadřuje objemová aktivita radioaktivního rozpadu za jednotku času.

 1 Bq/m3 vyjadřuje objemovou aktivitu kdy dochází za jednu sekundu v objemu 1 metru krychlovém k jedné radioaktivní přeměně.