Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky (dále jen OP) upravují obchodní vztahy mezi společností Protronix s.r.o. se sídlem Chrudim, Pardubická 177, PSČ 537 01, identifikační číslo 259 62 264, zapsané o obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 17734 a jejími zákazníky (dále jen kupující) uzavřené podle příslušných ustanovení zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.
2. OP jsou stranám známy a tyto jsou povinny se jimi řídit, neboť jsou ve svém platném znění zveřejněny na webových stránkách společnosti Protronix s.r.o. (dále jen prodávající) na adrese www.protronix.cz a jsou připojeny k nabídce prodávajícího.
3. K obchodním podmínkám kupujícího se nepřihlíží.

II. Uzavření smlouvy

1. Návrh na uzavření smlouvy (dále jen nabídka) musí obsahovat řádnou identifikaci toho, kdo ji činí a musí z ní být zřejmé, že ten, kdo ji činí, má úmysl uzavřít smlouvu s prodávajícím.
2. Nabídkou se rozumí objednávka.
3. Objednávku lze učinit písemně, elektronicky, faxem, telefonicky nebo ústně. Telefonicky nebo ústně učiněná objednávka musí být bezodkladně převedena do objednávkového formuláře.
4. Objednávka musí obsahovat tyto náležitosti:
a) řádnou identifikaci stran
b) předmět smlouvy, tedy přesnou specifikaci objednaného
zboží zejména s uvedením množství a objednacího kódu, dle kterého lze dohledat technické parametry v odpovídajícím katalogovém listu
c) termín dodání objednaného zboží
d) místo dodání objednaného zboží včetně výše úhrady za přepravu objednaného zboží
e) stanovení ceny objednaného zboží a způsob její úhrady
f) datum
5. Je-li objednávka odmítnuta, zaniká účinností odmítnutí.
6. K uzavření smlouvy dojde:
a) Na základě řádně uzavřené kupní smlouvy.
b) Akceptací přijaté objednávky učiněné vůči kupujícímu.
Akceptace s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, se považuje za přijetí nabídky, pokud ji kupující bez zbytečného odkladu neodmítne.
7. Uzavřením kupní smlouvy se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.

III. Platební podmínky, sankční ujednání

1. Kupující je povinen uhradit kupní cenu dohodnutým způsobem v termínu splatnosti stanoveném v kupní smlouvě nebo v termínu splatností uvedeném v řádně vystaveném daňovém dokladu anebo při převzetí věci.
2. Náklady spojené s přepravou objednaného zboží hradí v dohodnuté výši kupující.
3. Pokud se kupující dostane do prodlení s úhradou kupní ceny je povinen platit sjednanou výši úroku z prodlení, která činí 0,5 % denně z dlužné částky do zaplacení.

IV. Přechod nebezpečí škody

1. Na kupujícího přechází nebezpečí škody na objednané věci současně s nabytím vlastnického práva.
2. Kupující nabude vlastnické právo k objednané věci jejím odevzdáním. Má-li prodávající dle kupní smlouvy věc odeslat, odevzdá věc kupujícímu jejím předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci. Účinky odevzdání nastanou předáním od dopravce.

V. Práva z vadného plnění

1. Prodávající je zavázán plnit bez vad s vlastnostmi vymíněnými nebo obvyklými tak, aby bylo možno použít předmět plnění podle smlouvy, a je-li stranám znám, i podle účelu smlouvy.
2. Kupující je povinen prohlédnout věc, co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčit se o jejich vlastnostech a množství. Mechanické vady je povinen uplatnit kupující v okamžiku předání věci od dopravce. Ostatní vady je kupující povinen uplatnit u prodávajícího písemnou formou bezprostředně po jejich zjištění, tedy do třech pracovních dnů, a současně v písemném uplatnění vady sdělí prodávajícímu, jaké právo si souvislosti s uplatněním vadného plnění zvolil.
3. Kupující má právo při podstatném porušení smlouvy na:
a) odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodání chybějící věci
b) odstranění vady opravou věci
c) přiměřenou slevu z kupní ceny nebo
d) odstoupení od smlouvy.
Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího, to neplatí, žádá-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.
4. Při nepodstatném porušení smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

VI. Záruka za jakost

1. Prodávající poskytuje záruku na zboží v trvání 24 měsíců.
2. Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu.
3. Kupující je povinen uplatnit práva z vady u prodávajícího písemnou formou a to bezprostředně po jejich zjištění, tedy do třech pracovních dnů.
4. Prodávající potvrdí kupujícímu okamžik uplatnění vady, od kterého mu běží lhůta k jejímu vyřízení, která činí 30 dnů, maximálně 60 dnů u komplikovaných věcí.
5. Kupující je povinen užívat předmět smlouvy plně v souladu s pokyny prodávajícího, je povinen respektovat veškeré postupy stanovené v návodu na použití věci, věc užívat v souladu s účelem, ke kterému je určena, jinak se považuje jeho reklamace za neoprávněně uplatněnou.
6. Náklady spojené s oprávněně uplatněnou reklamací jdou k tíži prodávajícího, náklady spojené s neoprávněně uplatněnou reklamací jdou plně k tíži kupujícího.

VII. Závěrečná ustanovení

1. Veškeré případně vzniklé spory z obchodního vztahu budou řešeny především smírnou cestou, jinak věcně příslušných soudem dle sídla prodávajícího.
2. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním těchto obchodních podmínek.
3. Práva a povinnosti neupravené v kupní smlouvě a těchto OP se budou řídit příslušnými právními předpisy, zejména zákonem číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

V Chrudimi, dne 26. 11. 2018

Stáhněte si obchodní podmínky v pdf
Kontaktujte nás

  Registrujte se k newsletteru zde
  „Měříme, na čem záleží“

  Pardubická 177
  537 01 Chrudim
  Czech Republic

  obchod@protronix.cz +420 722 931 799 +420 469 625 190 IČ 25962264 DIČ CZ25962264

  © Protronix s.r.o. 2024