Odvětrávání cigaretového kouřeIkona čidel cigaretového kouře - SMOKE (anglicky kouř)

Kouření v restauraci už je sice tabu, ovšem některé kluby, bary a hospody přešli do režimu “soukromý klub”  a tudíž zde zákazníci kouřit mohou. Jakým způsobem větrat, aby v kuřáckých místnostech zůstával čistý vzduch, ale zbytečně se neutrácelo? Jak často by se mělo větrat? Majitelé takovýchto prostor určitě mají o čem přemýšlet, zvlášť když se názory hostů do určité míry liší… V České republice se už v sice v restauracích nekouří, ovšem co soukromé kluby, bary, hospody? Tam je také potřeba větrat.
Hodně kouře vadí i kuřákům

Ohledně intenzity větrání by nekuřáci odpověděli, že by se mělo větrat neustále. Kuřákům trochu kouře nevadí, ovšem ve chvíli, kdy se jim začne špatně dýchat, začnou oblaka tabákového dýmu vadit i jim. Jak tedy vyřešit to, aby se v restauracích větralo tak, aby byl zajištěn dostatečný přísun čerstvého vzduchu, ale nevětralo se zbytečně?

Řešením je čidlo, které dokáže snímat koncentraci látek, které vznikají při hoření cigaret.

Zplodiny z pálení cigarety

Je všeobecně známo, že při hoření cigarety vznikají různé znečišťující látky, které kouření v restaurace - ruka s cigareounejsou dobré pro lidské zdraví. V tabákovém kouři bylo až dosud takovýchto chemických látek identifikováno více než 4 000 druhů.

Obecně lze rozdělit  zplodiny hořícího tabáku na několik skupin, jsou to:

  • toxické plyny
  • aromatické uhlovodíky
  • alkaloidy
  • těžké kovy
  • pevné částice.

Zajímavé jsou ty látky, které lze pomocí elektronických čidel relativně snadno vyhodnocovat a pak na základě toho řídit ventilační systémy.

Alkaloidy – zásadité organické sloučeniny

Alkaloid = látka ze skupiny dusíkatých zásaditých látek se silným, často jedovatým účinkem na lidský organizmus. Nejdůležitějším alkaloidem, který obsahuje tabákový dým je nikotin, obsah je okolo 1 až 4 mg v jedné cigaretě. Po vdechnutí cigaretového dýmu se během několika sekund dostává přes krevní řečiště do mozku.

Toxické plyny

CO – Oxid uhelnatý

Při hoření tabáku vzniká celá řada toxických plynů, z nichž nejvýznamnějším je oxid uhelnatý – CO. Je to bezbarvý plyn bez chuti a zápachu s vysokou schopností se vázat na červené krevní barvivo (hemoglobin) více než 200x vyšší schopnost vázat se než u kyslíku a je také značně jedovatý. Zabraňuje přenosu kyslíku krví z plic do těla a vyvolává tak dušení.

NO2 – Oxid dusičitý

Dalším významným toxickým plynem je z hlediska negativního vlivu na člověka oxid dusičitý – NO2. Velmi snadno proniká z plic do krve a může způsobovat obtíže hlavně dětem a citlivým jedincům například trpícím astmatem. Pro ně je za bezpečnou považována koncentrace oxidu dusičitého desetkrát nižší než pro zdravé jedince. Oxid dusičitý dráždí sliznice, způsobuje pálení očí, dýchací potíže, bolesti hlavy.

Formaldehyd

Dalším toxickým plynem tabákového dýmu je formaldehyd, bezbarvý plyn s pronikavým zápachem, který je karcinogenní (vlivy, které svým působením mohou vyvolat rakovinu), způsobuje podráždění sliznic a dýchací problémy, vyvolává bolesti hlavy. Formaldehyd může u vnímavých osob způsobovat astmatické potíže, zánět průdušek, záněty kůže a podráždění oční sliznice.

Aromatické uhlovodíky a těžké kovy

Je to široká řada různých chemických látek jako je naftalen, fenanthren a antracen. V tabákovém dýmu se ve stopovém množství vyskytují i těžké kovy. Z těch nebezpečných pro zdraví jsou to zejména nikl, kadmium a arsen.

Pevné dehtové částice

Tabákový dým, který se line z hořící cigarety, se skládá z drobných pevných částic, které se označují jako dehtové částice. Ty jsou při vdechování tabákového dýmu zanášeny do plic, až do plicních sklípků, kde se usazují a tvoří černý povlak na plicní tkáni kuřáka.
 

Čidla cigaretového kouře  ADS-SMOKE

Pro účely sledování kvality vzduchu z hlediska znečištění cigaretovým kouřem jsou důležité aromatické uhlovodíky oxid uhelnatý a vodík. Tyto látky je možné indikovat pomocí citlivých polovodičových senzorů.Pro účely  sledování znečištění vzduchu v provozovnách, kde se kouří, vám nabízíme čidla ADS-SMOKE.

Tato čidla jsou založena na elektrochemickém principu a vykazují vysokou citlivost již na velmi nízké koncentrace plynných znečišťujících látek, které se nacházejí v cigaretovém kouři. Na přední straně čidla je možné ovládacím kolečkem nastavit úroveň spínání ventilace.


Chci si prohlédnout čidla SMOKE